Algemene Voorwaarden

Verkoop aan consumenten door Xanadu luidsprekersystemen, ingeschreven onder naam A.H. van der Woud, Kamer van Koophandel Zwolle 05052282. Opgemaakt en bijgewerkt

Toepasselijke bepalingen
Voorafgaand aan uw getekende koopopdracht ontvangt u deze voorwaarden en wordt u geacht deze te kennen:

  1. Nederlands recht is van toepassing.
  2. De wettelijke bepalingen worden toegepast, tenzij de overeenkomst daarvan afwijkt.
  3. De consument (=de klant) is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  4. Verkoop : bekrachtigd middels getekende overeenkomst en/of gestorte aanbetaling.
  5. Verkoopkosten: bij extra inspanning door Xanadu zullen vooraf bekend gemaakte kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever ( bijvoorbeeld demo aan huis)

1 Kwaliteit
Xanadu verplicht zich een product of producten af te leveren als beschreven in de koopovereenkomst. Als het product niet daarmee overeenkomt heeft de klant recht op vervanging of reparatie en stelt Xanadu in staat dit binnen redelijke termijn te corrigeren.
Een defect of ontbrekend onderdeel binnen één of meerdere leveringen geeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden of recht op uitgestelde betaling van het gehele bedrag.

2 Levering als overeen te komen
Wanneer een geplande leveringsdatum niet kan worden nagekomen , anders dan door overmacht, zal dit tijdig worden doorgegeven door koper/verkoper zonder vergoeding voor schade of gevolgschade.

3 Eigendomsvoorbehoud
Xanadu blijft de eigenaar van het verkochte product wanneer niet de volledige betaling door de klant is voldaan.

4 Betaling
Het verschuldigde bedrag als genoemd in de overeenkomst zal door de klant direct en contant bij aflevering worden voldaan, verminderd met een eerder ontvangen aanbetaling.
Onder contante betaling wordt ook volstaan de zichtbare bijschrijving van het bedrag op rekening van de verkoper op uiterlijk het moment van levering.

5 Garantie/klachten/service/reparaties
Garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar en derhalve niet overdraagbaar.
De garantietermijn op Xanadu luidsprekers is 5 jaar, elektronica 2 jaar. Uitgezonderd van garantie zijn schades als gevolg van verkeerd gebruik, veranderingen aan het ontwerp en/of software welke niet door Xanadu zijn uitgevoerd en invloeden van buitenaf.

Xanadu zal servicegericht handelen, ook ingeval een schade niet door garantie gedekt is, in welk geval uurloon in rekening zal worden gebracht.

Onverhoopte klachten binnen de garantietermijn dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend bij Xanadu. Na acceptatie van de klacht dient het product aangetekend te worden verzonden naar Xanadu of door haar aangewezen personen. Binnen de garantieperiode zal Xanadu een voorstel doen voor transport van grote stukken.

6 Vervangen en of Herstellen
Xanadu vervangt of herstelt door haar geleverde producten binnen de garantietermijn zonder kosten voor onderdelen (onder voorbehoud van normale slijtage) en arbeid. Acceptatie van service onder garantie ter beoordeling van Xanadu.
Xanadu behoud zich het recht voor een vergoeding te betalen of te crediteren van ten hoogste het aanschafbedrag van het product wanneer herstel of vervanging volgens haar niet zinvol of mogelijk is. Reparaties en/of vervanging worden uitgevoerd met gelijke of gelijkwaardige componenten, zulks ter beoordeling van Xanadu of door haar aangewezen personen.

7 Overige producten
Producten van andere merken welke door Xanadu zijn geleverd en conform de leverings- en garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant verwerkt. Apparaten dienen te worden ingeleverd bij Xanadu tenzij anders overeen te komen. Transport op eigen risico. (altijd aangetekend /verzekerd verzenden)

8 Geschillen
Altijd voorkomen. Wanneer een geschil ondanks goede wil en inzet niet oplosbaar lijkt, is het Nederlands recht van toepassing.

Xanadu luidsprekersystemen

Contactgegevens

KvK Zwolle: 05052282 btw: NL.0938.75.290.B03

ING Bank: 69.18.10.761 IBAN: NL 62 INGB 069 1810 761 BIC: INGB NL 2A

Reacties zijn gesloten.